Bendrosios nuostatos

 • Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu „www.officeday.lt“ internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
 • Pirkėjas privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis bei sutikti su jomis (pažymėjus varnelę prie teiginio „Aš sutinku su taisyklėmis. Esu susipažinęs su grąžinimo teise“).
 • Jeigu Pirkėjas nesutinka su šiomis taisyklėmis, tokiu atveju negalimas pirkimo – pardavimo sandoris internetinėje parduotuvėje „www.officeday.lt“.
 • UAB „Officeday“ yra tiesioginis visų prekių, parduodamų „www.officeday.lt“ internetinėje parduotuvėje Pardavėjas.
 • Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravę Pirkėjai bus informuojami prisijungimo „www.officeday.lt“ internetinėje parduotuvėje metu ir, norėdami apsipirkti šioje internetinėje parduotuvėje, privalės iš naujo sutikti su pakeistomis Taisyklėmis.
 • Internetinė parduotuvė „www.officeday.lt“ vykdo prekybą Lietuvoje.

Pirkti „www.officeday.lt“ internetinėje parduotuvėje turi teisę

 • Veiksnūs fiziniai asmenys.
 • Nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis.
 • Taip pat visų aukščiau išvardintų asmenų įgalioti atstovai.
 • Juridiniai asmenys.
 • Pirkėjas, sutikdamas su „www.officeday.lt“ Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes „www.officeday.lt“ internetinėje parduotuvėje.

Asmens duomenų apsauga

 • Registruojantis „www.officeday.lt“ internetinėje parduotuvėje Pirkėjai privalo pateikti teisingą informaciją bei būtinai užpildyti papildomą informaciją pažymėtą žvaigždutėmis. Pirkėjas atsakingas už teisingų duomenų pateikimą.
 • Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregisruojama internetinėje parduotuvėje „www.officeday.lt“, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika. Asmens duomenys neatskleidžiami jokioms trečioms šalims (išskyrus LR įstatymų numatyta tvarka, jeigu buvo įvykdyta nusikalstama veika, susijusi su konkrečiu Pirkėju, ir tie duomenys reikalingi teisėsaugos pareigūnams).

Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

 • Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Užsakyti“.
 • Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma „officeday.lt“ internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

Pirkėjo teisės

 • Pirkėjas turi teisę pirkti prekes „www.officeday.lt“ internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.
 • Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su „www.officeday.lt“ internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos (fiziniams asmenims (vartotojams) taikomas 14 kalendorinių dienų terminas).
 • Pirkėjo teisė atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".

Taisyklių numatyta pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymo teise Pirkėjas gali pasinaudoti:

 • Pirkėjo pageidavimu be jokios svarbios priežasties arba netikus prekės dydžiui, spalvai ir pan., tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama (nenuplėštos originalios etiketės bei žymėjimai).
 • Jeigu prekė(-ės) buvo brokuotos ar sugadintos transportuojant jas iki Pirkėjo.

Pirkėjo įsipareigojimai

 • Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
 • Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų prie „www.officeday.lt“ internetinėje parduotuvėje turimos vartotojo sąsajos. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis gali kreiptis į Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis arba spausti nuorodą „Slaptažodžio priminimas“.
 • Pirkėjas, naudodamasis „www.officeday.lt“ internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų bei teisės aktų.
 • Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pateikimą internetinėje parduotuvėje „officeday.lt“.

Pardavėjo teisės

 • Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve ir/arba panaikinti Pirkėjo registraciją. Bet kokie bandymai pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui yra tiriami ir, esant reikalui, perduodami teisėsaugos institucijoms.
 • Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

Pardavėjo įsipareigojimai

 • Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetine parduotuve „www.officeday.lt“ teikiamomis paslaugomis.
 • Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus, kai įvykdoma nusikalstama veika, susijusi su Pirkėju, ir šie duomenys yra reikalingi teisėsaugos institucijoms.
 • Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu. Už duomenų pateikimo teisingumą atsako Pirkėjas.
 • Pardavėjas, dėl tam tikrų aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

 • El. prekių kataloge nurodytos mažmeninės kainos eurais su PVM.
 • Privatūs asmenys prekes apmoka prisijungę prie elektroninės bankininkystės sistemos.
 • Pastovūs Officeday klientai, pasirašę bendradarbiavimo sutartį ir prisijungę prie el. biuro aprūpinimo sistemos mato savo, sutartyje suderintą, prekių kainą. Apmokėjimo terminas taikomas pagal bendradarbiavimo sutartį.

Prekių pristatymas

 • Prekės pristatomos Lietuvos teritorijoje. Pirkėjas užsakymo vykdymo metu pats pasirenka jam priimtiniausią pristatymo būdą, nuo kurio priklauso pristatymo kaina bei laikas. Tikslus pristatymo laikas priklauso nuo pasirinkto pristatymo būdo ir užsakytų prekių.
 • Prekių pristatymas nemokamas, jeigu Pirkėjo prekių suma už pirkinius ne mažesnė nei 54,45 Eur su PVM.
 • Pristatymas per kurjerio tarnybą: užsakant prekes pirmadienį-penktadienį iki 16.30 val., į nurodytą adresą prekės pristatomos jau kitą darbo dieną. Jeigu prekių krepšelio suma mažesnė nei 54,45 Eur su PVM pristatymo kaina 4,84 Eur su PVM.
 • Pirkėjas užsakydamas prekes įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.
 • Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o Prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
 • Pirkėjas supranta ir sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
 • Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo rekomendacinių terminų pažeidimą, taip pat jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
 • Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą.
 • Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, atsiradusių transportuojant prekę(-es), kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.
 • Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis šiomis Taisyklėmis, atsisako pirkimo – pardavimo sutarties (jeigu prekė nėra brokuota ar sugadinta transportavimo metu), jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas.

Prekių kokybės garantija

 • Kiekvienos „www.officeday.lt“ parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
 • Visoms prekėms suteikiama garantija tokios trukmės, kokią suteikia gamintojai.
 • Gamintojo garantiją turinčios prekės parduodamos išrašius garantinį taloną, kuriame yra informacija apie garantijos sąlygas. Informacija apie garantinį aptarnavimą teikiama tel. (8~5) 278 5456.
 • Pirkėjas supranta, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali nevisiškai atitikti realų prekių dydį, formas ir spalvas dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių, todėl Pardavėjas už tai neatsako.
 • Prekės kokybės garantiją nustato prekės Pardavėjas pagal gamintojo įsipareigojimus ir bendruosius teisės aktus.

Prekių grąžinimas – pirkėjo teisė

 • Jeigu prekė Pirkėjui nepatiko, jis gali ją pakeisti kita per 14 dienų nuo pirkimo datos.
 • Pirkėjas turi teisę grąžinti Pardavėjui kokybiškas, neišpakuotas, nepakitusios prekinės išvaizdos ir nepakitusių savybių, nepasibaigusio ar ne besibaigiančio galiojimo Prekes. Kartu turi būti pateikiami visi prekės pirkimo dokumentai.
 • Grąžinant Prekes minėtu pagrindu Pirkėjas taip pat sumoka Pardavėjui 6,00 Eur (įskaitant PVM) Prekių grąžinimo administravimo mokestį už kiekvieną grąžinamos Prekės vienetą pagal Pardavėjo pateiktą sąskaitą. (Ši sąlyga taikoma tik juridiniams asmenims, vartotojas sumoka tik tiesiogines Prekių grąžinimo išlaidas).
 • Nepriimamos ir nekeičiamos prekės, kurių panaudojimo ir/ar sunaudojimo kiekio neįmanoma nustatyti (pvz.: tušinukai, klijai, rašalas, oro gaivikliai ir kt.). (Ši sąlyga taikoma tik juridiniams asmenims, vartotojams netaikoma).
 • Nekeičiamos ir negrąžinamos kokybiškos prekės, atvežtos ir parduotos pagal specialius užsakymus.
 • Jeigu Pirkėjas yra fizinis asmuo, Pirkėjas turi teisę raštu pareikšti pretenzijas Pardavėjui dėl jo teisių ir/ar teisėtų interesų pažeidimo. Pardavėjui visiškai ar iš dalies netenkinus Pirkėjo pretenzijoje nustatytų Pirkėjo reikalavimų, Pirkėjas turi teisę kreiptis į valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą:
 • Jeigu Pirkėjas yra juridinis asmuo, Pirkėjas turi teisę pareikšti pretenzijas dėl Prekių paslėptų trūkumų per 5 (penkias) dienas nuo Prekių perdavimo Pirkėjui dienos.
 • Jeigu garantinio termino laikotarpiu paaiškėja, kad prekė neatitinka kokybės reikalavimų, trūkumai nėra netinkamo Prekės sandėliavimo, laikymo, eksponavimo ar naudojimo pasekmė ir Pirkėjas apie tokius trūkumus pranešė Pardavėjui nedelsiant jiems paaiškėjus, Pardavėjas savo nuožiūra arba pašalina trūkumus, arba, jeigu trūkumų neįmanoma pašalinti, pakeičia Prekę nauja Preke. Garantinis remontas atliekamas Pardavėjo patalpose. Prekę garantiniam remontui atlikti pristato Pirkėjas.
 • Dėl garantinio remonto atlikimo Pirkėjas turi kreiptis į „Officeday“garantinį serviso skyrių, kuris yra adresu: Ukmergės g. 250, 06120 Vilnius, tel. (8~5) 278 5456 ir užpildyti pateiktą prekių perdavimo aktą.

Atsakomybė

 • Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formose, esančiose „www.officeday.lt“ internetinėje parduotuvėje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
 • Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
 • Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei „www.officeday.lt“ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
 • Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
 • Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

Apsikeitimas informacija

 • Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
 • Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

Baigiamosios nuostatos

 • Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
 • Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
 • Jeigu Pirkėjas nesutinka su šiomis taisyklėmis, jis negali naudotis „www.officeday.lt“ internetinės parduotuvės paslaugomis.